Blog

EPD: Privacy-proof?!

Door Simon Bor (EPD privacyproef – Simon Bor – Ethiek (PDF))

Mensen gaan soms klakkeloos met hun gegevens om, kijk maar naar al die sociale netwerken. Daar wordt al het lief en leed gedeeld met iedereen. Maar hoe zal men straks met hun eigen gegevens omgaan? Wil iedereen weten wat jij hebt? Mag de arts het EPD volledig inzien? Is de EPD wel gebouwd om de privacy te waarborgen? Kunnen we wel iedereen vertrouwen?

We zijn er niet altijd even bewust van dat we altijd informatie tot onze beschikking hebben. We hebben te maken met een informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de samenleving. Iedereen komt hiermee in aanraking. Of we nu een kleine gegevensbank aanleggen met adressen van klanten, ziektebeelden uitwisselen van patiënten via Youtube, muziekbestanden downloaden, de computer op het werk gebruiken om privé e-mails te versturen, internetbankieren en beleggen, we worden telkens weer geconfronteerd met ethische, maatschappelijke en/of juridische aspecten van de hedendaagse ICT.

Het lekken van documenten is iets alledaags. Zelfs persoonlijke gegevens worden weleens (al dan niet per ongeluk) gelekt. Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom wil opkomen voor de vrijheid en privacy op internet voor iedereen. De beweging wil ervoor zorgen dat het internet ieder zijn eigen zaak is. Bits of Freedom houdt een zwartboek bij van alle lekken die geweest zijn in Nederland. Er zijn een aantal gevallen waarbij persoonlijke gegevens lekte naar de buitenwereld. Bijvoorbeeld in december 2010 zaten in twee ladekasten, gekocht in een kringloopwinkel, medische dossiers. Er bleken nog ruim 40 dossiers met uitvoerige, vertrouwelijke informatie over de toestand van voormalige patiënten. In dit voorbeeld gaat het om papieren dossiers. Ook is het een keer voorgekomen dat iemand zonder toestemming een dossier heeft neergekeken. Dit betekende wel ontslag, EPD informatie is immers vertrouwelijk.

Wanneer we het hebben over digitale lekken van documenten en gegevens dan komt bijvoorbeeld Wikileaks naar voren. Wikileaks hield zich bezig met het lekken van geheime documenten van overheden en bedrijven. Het heeft op internet veel stof op doen waaien. Veelvuldig werden er ‘belangrijke’ documenten gelekt aan de wereld. Deze klokkenluiders worden nu gedagvaard door landen zoals Zweden en Verenigde Staten. In Nederland is er sinds kort ook een ‘Wikileaks’ genaamd Opennu.nl. Enigszins is dit ten goede omdat men voor openheid is, anderzijds kan er ook privacy gevoelige informatie worden gelekt.

Door deze laatste ontwikkelingen zijn mensen banger geworden voor het lekken van persoonlijke informatie. Al eerder kwamen in onderzoeken naar voren dat privacy een bezwaar was van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Men was bang dat iedereen of veel zorgverleners persoonlijke gegevens konden inzien. Daarnaast werd ook afgevraagd of de beveiliging/veiligheid van het systeem wel voldoende is. Heel apart is dat op internet zoals sociaal media, twitter/facebook, veel te vinden is van mensen. Adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, foto’s en zelfs wat men doet én denkt is voor bijna iedereen beschikbaar. De vraag is dan ook waarom men niet moeilijk doet bij verspreiding van foto’s op internet terwijl niemand mag weten wat je bij de dokter uitspookt. De grens van mensen over privacy is soms ver te zoeken.

Met het landelijk EPD kunnen huisartsen, specialisten en apotheken landelijk medische gegevens uitwisselen. Zo kunnen zorgverleners van hun patiënten snel de actuele gegevens bekijken en opvragen. Een EPD is vooral in het belang in spoedeisende situaties en buiten kantooruren. Op die momenten heeft een zorgverlener, waarnemende arts die de patiënt niet kent, gegevens nodig om zo snel en goed te kunnen behandelen. Het is vaak belangrijk voor andere artsen om te weten wat een patiënt aan medicijnen slikt. Door de invoering van het EPD is er direct zichtbaar wat een patiënt slikt. Het uiteindelijke doel van het EPD is dat het de kwaliteit van de zorg verbetert.
In Nederland maken we gebruik van DigiD voor het opvragen van het EPD. Helaas is er gebleken dat dit systeem (per sms) ook niet waterdicht is. Toch zal het gebruik van DigiD doorgang vinden. Alleen zal er een alternatief gezocht worden dat wel (hoogstwaarschijnlijk) waterdicht is. Het blijft lastig om een systeem te vinden dat compleet waterdicht is. Alles wordt op een gegeven moment toch gekraakt. Dit maakt natuurlijk wel lastig om een goed én veilig systeem te hebben. Dus is het belangrijk om te zoeken naar een oplossing die niet te snel gekraakt wordt.

Het kraken van ICT-sytemen is de laatste tijd een belangrijk item. Denk nu even aan de Ov-chipkaart. De invoering is nu zover dat bijna heel Nederland het gaat gebruiken. Rotterdam en Amsterdam zijn al een langere tijd aangesloten op het Ov-chipnetwerk. Voordat ze met deze kaart gingen experimenteren bleek al dat de kaart te kraken was. Helaas is de overheid doorgegaan met het invoeren van deze Ov-chipkaart. Nu blijkt dat de kaart door gewone burgers te kraken is en men kan er zelf onbeperkt tegoed op zetten zonder te betalen. Er zal vanwege deze fraudemogelijkheid een nieuwe chip komen die wel weer voorlopig niet te kraken is. Dit voorval heeft wel de toon gezet naar andere (grote) ICT-projecten waarbij veiligheid in het belang is.

Gelukkig wordt er ook gehackt met het idee om te kijken of iets veilig is. De overheid heeft gesteld dat er een grootschalige hack aanval op het EPD komt. Het gaat hierbij om een test die de veiligheid van de elektronische dossiers moet waarborgen. Er zijn al enkele delen van het EPD al getest op veiligheid met behulp van hackers. Al was in het begin gelijk bezig geweest met zelf controleren op volledige veiligheid (zoals het hacken), dan was deze nu zeker op orde geweest.

Als patiënt wil je net zoveel vertrouwen hebben in zorgverleners als bij elektronische uitwisseling van medische informatie. Daarom zij juist veiligheid en privacy belangrijke termen. Er is een besloten netwerk voor de zorg via het landelijk schakelpunt (LSP) en biedt een hoog beveiligingsniveau, minstens zo veilig als het elektronisch betalingsverkeer. Alleen door Nictiz gekwalificeerde informatiesystemen mogen op dit LSP aansluiten.

Juridisch gezien zijn patiëntgegevens geen ‘eigendom van de patiënt of de zorgverlener. Eigendomsrechten kunnen onder het Nederlandse recht alleen rusten op ‘stoffelijke objecten’. Elektronische gegevensdragers, zoals harddisks, Cd-roms en USB-sticks, vallen dus onder dit Nederlands recht. Ook bij papieren dossiers geldt dit. De informatie die hierop staat is echter niet stoffelijk. Dit betekent niet gelijk dat gegevens vrij te gebruiken zijn. Patiënten en zorgverleners hebben een bepaald zeggenschap over patiëntgegevens. Het recht op privacy en autonomie beschermt de patiënt.

“De wettelijke positie van de patiënt is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).” (A. Ekker, 2010)

De zorgverlener heeft zeggenschap in het kader van zijn beroepsverantwoordelijkheid. Hierdoor kan de patiënt met de zorgverlener botsen. De patiënt zal misschien gegevens in het dossier willen vernietigen. De zorgverlener kan dit accepteren maar kan ook door een wet verbieden dat gegevens vernietigd worden. Of een ander patiënt heeft een aanmerkelijk belang bij het bewaren van de gegevens. Of goede hulpverlening staat in de weg aan de vernietiging, denk aan kindermishandeling. Een zorginstelling heeft ook zeggenschap over het medisch dossier. Deze beheert de gegevens in een informatiesysteem. Hierin is wel de verantwoordelijkheid dat deze gegevens niet voor onbevoegden toegankelijk is. Dat laatste schort het nog steeds aan. Een oplossing om niet zomaar gegevens bekijken zou zeker helpen. Dat de patiënt zelf de regie neemt, zou zeker helpen op welk inzicht mag hebben in het dossier.

“Contractuele rechten en verplichtingen bij patiëntgegevens spelen in verschillende verhoudingen een rol.” (A. Ekker, 2010)

In de relatie tussen patiënt en hulpverlener zijn deze rechten en plichten grotendeels wettelijk vastgelegd in het WGBO. Voor de rest heeft het onder andere betrekking tot patiëntenrechten, aard en omvang van de gegevensuitwisseling, leveranciersdiensten, betrouwbaarheid en beschikbaarheid, informatiebeveiliging en aansprakelijkheid. De term intellectuele eigendomsrechten zijn in juridische zin geen eigendomsrechten. Wel geven zij de rechthebbende het recht om vormen van gebruik van informatie te verbieden, onder andere ter bescherming van economische belangen. Het gaat bij patiëntgegevens voornamelijk om auteursrecht en databankenrecht. De auteursrechten zijn vooral relevant in het kader van medisch en wetenschappelijk onderzoek, specifiek in de relatie tussen zorgaanbieders en onderzoekers. Bij databankenrecht wordt het pas relevant zodra de gegevens openbaar gemaakt worden. Het valt te betwijfelen of een databank onder deze bescherming valt.

Op dit moment is er achteraf controle op wie toegang heeft op de medische gegevens door loggegevens. Binnenkort mag de patiënt zelf bepalen wie zijn medische informatie mag inzien. Het zou goed zijn als een patiënt zeker weet wie wel en wie geen toegang hebben. Controle vooraf is beter dan achteraf, al moet er wel gelogd worden wat de acties zijn geweest. Zeker bij misbruik moeten acties terug te vinden zijn. Als een patiënt weet wie er toegang heeft, zullen ze minder gauw bezwaren aandienen en voelen zich veel veiliger.

Daarnaast kan een patiënt een bezwaarschrift indienen bij uitwisseling van gegevens via het EPD. Inmiddels heeft 7% van de hele bevolking een officieel bezwaar gemaakt. En 3% overweegt dat nog te doen. Opvallend veel artsen hebben het bezwaarformulier EPD ingevuld. En een kwart van de dokters overweegt alsnog bezwaar aan te tekenen. En nog eens een groep zou dit hebben gedaan als het bezwaar maken eenvoudiger zou zijn. Uit onderzoek door NIVEL is gebleken dat mensen (in 2010) een gemiddeld cijfer van 5,6 gaven op een schaal van 1 tot 10 voor hun vertrouwen in het landelijk EPD. Mensen lijken meer vertrouwen te hebben in de situatie over 2 jaar, gemiddelde cijfer is dan 6,4. Hieruit blijkt toch dat mensen voldoende vertrouwen hebben in de toekomst met het EPD. Of mensen uit 2011 dat nog steeds vertrouwen hebben na alle discussies en de afwijzing van de Eerste Kamer valt nog te bezien. Vertrouwen dat het systeem eerst beter beveiligd moet worden is zeker gestegen.

Deze gegevens worden ook ondersteund uit een steekproef in 2009. Een betere samenwerking tussen zorgverleners en het voorkomen van medische fouten worden gezien als de grootste voordelen van het EPD. Dit sterkt het beeld aan waarvoor het EPD bedoeld is, de kwaliteit van zorg vergroten. Er zijn ook nadelen benoemd door mensen. Daaruit blijkt dat mensen bang zijn dat hun medische gegevens zo op straat kunnen liggen. Maar ook dat het de privacy kan aantasten van mensen. Het EPD is voorlopig uitgesteld, dat bevestigd de nadelen extra. Wanneer deze nadelen weer weggepoetst zijn, zal men positiever kijken naar een landelijk netwerk.

Privacy is in de hele discussie van het EPD een belangrijk onderwerp geweest (en nog steeds!). Het zou beter zijn om het landelijk netwerk in stukjes voorzichtig op te bouwen. Eerst starten met regionale uitwisselbare dossiers om de veiligheid eerst goed te testen en te verbeteren. Wel zal het lastig zijn om grenzen aan het geven omdat sommige patiënten in verschillende regio’s zorg krijgen. Ook zou het slim zijn om systeem voor systeem aan elkaar te koppelen. Er hoeft geen haast bij te zitten want dat is zelden goed. Er moet eerst gekeken worden naar goede privacybeveiliging.

Het is beter om eerst te werken aan privacy. Daar heeft het in de start (aantal jaar terug) al aan geschort. Door goede regionale uitwisselbaarheid te bouwen die gericht zijn op privacybescherming en veiligheid, heeft het EPD veel meer toekomst. Ook moeten er goede afspraken gemaakt worden om de infrastructuur van de regionale EPD’s koppelbaar te houden en te waarborgen. Mijn punt is dan ook: OPENHEID. Door goede (open) standaarden af te spreken en inzichtelijk te werken, heeft meer duidelijkheid dan tot nu toe er was. Een patiënt wil persoonlijk en open behandeld worden, niet als nummer of dossier. Daarom heeft een regionaal EPD meer kans van slagen dan het huidige landelijk netwerk. Het systeem draait om de patiënt. We moeten niet vergeten dat de gegevens over de patiënten gaan en dat ze dus betrokken moeten zijn bij de bouw van het EPD. Voor zorgverleners is het gemakkelijk om via een netwerk aan gegevens te komen. Maar wil een patiënt dat? Deze wil graag goede zorg en veilig! Als iedereen eerst werkt aan veiligheid en dan pas gaat kijken wat achter die veilige muur komt, dan ziet de toekomst met EPD er goed uit.

Dit artikel is geschreven in LibreOffice (open source) en maakt gebruik van Ecofont® voor duurzaam printen. Dit artikel is geplaatst als PDF op www.simonbor.nl met een Creative Commons licentie.

Simon Bor is student Gezondheidszorg Technologie aan de Hogeschool Rotterdam. Hij zal naar verwachting begin juli 2011 afstuderen.

Bronnen:

Bits of Freedom, Burgerrechtenbeweging, http://www.bof.nl/, 4 februari 2011

H. Croonen, Privacy EPD in handen van arts, februari 2010, Medisch Contact 65 nr. 5

A. Ekker, Van wie is het dossier? Rechten en plichten rondom patiëntgegevens, 29 oktober 2010, Nictiz

M. Katzenbauer, Te vroeg voor landelijk EPD, mei 2009, Medisch Contact 64 nr. 20

M. van der Maat, M. Reitsma-van Rooijen en J. de Jong, Vooral mensen met een slechte gezondheid maken bezwaar tegen het landelijk EPD, 2010, NIVEL, Utrecht

B. Martens, Gerben Dierick en Wijnand Noot, Ethiek en weerbaarheid in de informatiesamenleving, eerste druk 2008, Uitgeverij LannooCampus, Den Haag, ISBN 978 90 774 42 52 4

L. van Thiel, Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD), mei 2009, TNS Nipo

Webwereld, ICT nieuwssite, http://webwereld.nl/, 4 februari 2011 en 14 april 2011

Creative Commons Licentie
EPD, Privacyproof? van Simon Bor is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Kane: Singles Only!

CJP heeft het goed gezind met mij! Ik heb kaarten gewonnen voor dit concert en ik ben daar op 22 april geweest. Jammer genoeg waren het zitplaatsen aan de andere kant. Hierdoor leken de muzikanten op LEGO-poppetjes. Ben Saunders was het voorprogramma, een erg saaie act.

Een deel van de nummers kende ik best goed van Kane maar het overgrote deel was voor mij (redelijk) onbekend. Bijzonder was de decor, deze veranderde continu. Beelden gingen over en weer en lampen werden verplaatst. Hierdoor werd de avond niet saai. Totaal gezien vond ik het erg leuk en ik heb genoten van de muziek. De avond was ook gratis (kaartjes kosten ongeveer 40 euro per stuk) waardoor het extra leuk maakt. Mochten ze in een kleinere zaal staan, wel in de buurt. Dan wil ik ze graag nog een keer zien!

De leuke nummers heb ik aangestipt in de setlist.
Setlist:
Where do I go now?
Damn those eyes
I will keep my head down
Can you handle me?
So glad you made it
Let It Be
Rain Down on Me
Hold on to the World
My best wasn’t good enough
Before you let me go
Dreamer
Something to Say
Fearless

All I Can Do
Believe It
Catwalk Criminal
Shot of a Gun
Wanna make ik happen
It’s London Calling
No Surrender
Love Over Healing
In Over My Head
Scream
High places

Muziektip: Face Tomorrow (nogmaals)

Vorige muziektip met Face Tomorrow is niet goed overgekomen. Ik probeer het nogmaals.
Beschrijving:
Dit is een rockband uit Rotterdam. Zijn begonnen als emo-core band maar zijn nu rustiger. Ze hebben al 5 albums op hun naam staan, de laatste is vorige maand uitgebracht. Ik vind het zeer de moeite waard om deze band te horen. Zeker als Nederlandse band doen ze het goed. Neem de moeite om de liedjes te luisteren, ben zeer benieuwd wat je ervan vindt!

Lees verder Muziektip: Face Tomorrow (nogmaals)

Beste kerst ooit!

Het is al even geleden dat ik in de Paradijskerk (Rotterdam) stond. Daar werd een kerstconcert gegeven door een heleboel artiesten. Brown Feather Sparrow neemt afscheid van het publiek aangezien ze stoppen. Bekende die in het koor meezong was Tineke Terlouw. Ik ga er geen hele lange blog aan wijden. Wat ik wilde vertellen over deze avond:

Dit is mijn beste kerst ooit!

Tom Jones treedt nog steeds op…

Ik ben niet naar Tom Jones geweest maar stond wel in een zaal naast ons. Ik ben naar het Sally Family Festival geweest in Amsterdam. Sally Forth Records is een (christelijke) label die eens per jaar een feestje organiseert. Vrijdagavond 5 november begon het om half 7. Enkele bezoekers konden eerst Blood Command zien. Aantal heren met een dame. Deze dame, overigens de enige van de hele avond op het podium, schreeuwde nummers aan elkaar. Hiermee maar ook de toon gezet van de hele avond. Het klonk goed maar door weinig publiek was het toch lastig. Drummer van de band drumde zo hard dat deze bijna uit elkaar viel, zoals bekkens en microfoons Hierna kwam People Get Ready, ook gezien op Flevo. Nu in een veel kleinere setting (toen mainstage paar duizend man, nu tientallen). Ze spelen hun volledig album met wat enkel oud This Beautifull Mess nummers. Klonk goed maar vond er weinig show aan… (op Flevo was het beter). Intohimo deed er veel meer aan. Gitaren die tegelijkertijd boven hun hoofden waren. Ik zie een goede toekomst voor deze mannen. Natuurlijk was het weer lekker schreeuwerig. Net als de laatste band, die ik eindelijk na jaren eens mocht meemaken, The Spirit That Guides Us! Deze band was GOED! Kende eigenlijk geen enkele nummer, behalve Enjoy The Silence (cover Depeche Mode) waarmee ze eindigden. Of Tom Jones nog leuk was weet ik niet, maar volgens mij was het helemaal uitverkocht…

Het was een superavond, alleen zal ik deze genre (hardcore) niet zo gauw nog een keer willen zien. Maar heb wel geleerd: Schreeuwen in muziek kan ook mooi zijn!

Line-up:
The Spirit That Guides Us http://tstgu.bandcamp.com
Intohimo (SE) http://www.myspace.com/intohimo
Blood Command (NO) http://www.myspace.com/bloodcommand
People Get Ready (ex-This Beautiful Mess) http://peoplegetready.bandcamp.com

Hier een foto’s van Facebook met mij erop:

Links zie je mijn hoofd (beetje wazig)
People Get Ready (met mij tussen het publiek)

De wildernis in de binnenstad/dorp

Als band wil je ook op internet opvallen. Binnenkort krijgen we met een nieuwe standaard op internet te maken. Het nieuwe HTML5 doet zijn intrede. Google Chrome (gratis open-source internet browser) heeft deze functie onder andere al ingebouwd.

Belangrijk: Je moet Google Chrome gebruiken voor goede zichtbaarheid, andere browser als het kan afsluiten.

Als je naar hier gaat gaat vul je adres in ofwel het adres waar je vroeg bent opgegroeid. Wel moet het adres genoeg informatie bevatten, onder andere Google Street View. Ikzelf heb nu natuurlijk Goudriaan ingevuld (aangezien Noordeloos dus niet werkt). Daarna moet je de film inladen. Dit kan wel eventjes duren. Maar op een gegeven moment kan je klikken op PLAY.

Dan begint het, je zal je eigen dorp/plek herkennen in het filmpje waar de wildernis heerst!

Berlijn! Arcade Fire! Hotel!

Dit is een flink verhaal!

Hoe het allemaal is begonnen:
Ik heb bij Bol.com met korting en gratis verzending een cadeau voor mezelf gekocht. Namelijk de nieuwe uitgekomen album The Suburbs van Arcade Fire. Zonder dat Marieke het wist had ik mezelf ingeschreven op de prijsvraag. Tijdens het tenten opzetten op het Xnoizz Flevofestival werd ik gebeld door Bol.com. Ik had namelijk een prijs gewonnen. Ik mocht voor 2 personen naar Berlijn voor een concert van Arcade Fire met vlucht en hotel. Wel zou het snel zijn, eind augustus. Nadat ik ja had gezegd zouden ze alle gegevens doorsturen naar de platenmaatschappij Universal.
Na een vermoeide en toch ook slechte Flevo kwam ik thuis waar ik een mail aantrof van Universal. Ze wilde onze paspoort/ID gegevens hebben. Deze had ik zaterdag van terugkomst gelijk opgestuurd. Paar dagen later kreeg ik een mail met alle gegevens van vlucht, hotel en concertkaartjes.

Lees verder Berlijn! Arcade Fire! Hotel!

Xnoizz Flevo Festival 2010

Eindelijk na een lange weekend weer thuis en nagenieten van enkele acts. Helaas is het dit jaar echt tegengevallen. Te weinig leuke acts. Volgend jaar onwaarschijnlijk of we gaan. Misschien gewoon als medewerkers, goedkoper en daarnaast een leuke tijdverdrijf.

Top 5:
1. DE ZON! (zon was vaker interessanter dan de muziek)
2. Rue Royale (Wow, geweldig!)
3. People Get Ready (goeie muziek, aangezien dit indruk maakte op me, een hoge notering)
4. The Violet Burning (minder spectaculair dan 4 jaar terug, wel mooi!)
5. Marching Band (ondanks slechte opkomst daardoor de band niet geheel gemotiveerd om te spelen)

TIP: The Black Atlantic
GEMIST: Handsome Poets

Gezien (op chronologische volgorde): Roald Schaap (stukje), The Gentlemen (stukje), Bandana, The Listening, Newworldson (mainstage en radioconcert), Kim Janssen, The Black Atlantic, Rend Collective Experiment, Good Weather Forecast, Little Things That Kill (stukje), ME, Reilly (stukje), House of Herous
The Gentlemen, People Get Ready, The Afters, The Violet Burning, MJ Pritzl Solo (stukje), Rue Royale, New Day (stukje), Marching Band en Ein, Zwei Orchestra (stukje).

Switchfoot @ Melkweg

Beste concert gezien van dit jaar!

Phil Wichham ging hun eerst voor. Ik kende hem nog niet. Het het lang geheim geweest dat hij zou komen, maar vanmiddag kwam op zijn twitter te staan dat hij zou komen. Gelukkig kreeg ik van een insider van de EO deze naam eerder. Geen Sara Kelly volgens de geruchten. Gelukkig ook maar, want deze man kon best goed spelen. Jammer dat weinig mensen deze (net als ik) artiest niet kennen. Had veel leuker geweest als meer mensen wisten dat hij zou komen.

Opkomst was onverwacht van Switchfoot. De bandleden, behalve Jon, kwamen het podium op. Jon verscheen opeens in het publiek (op het balkon). Geweldig om zo je concert te midden van je ‘family and friends’ te beginnen. Jammer dat ze lang niet meer in Nederland waren geweest. Had ze zeker dan vandaag eerder willen zien. Ze speelde een geweldige setlist. Veel oude nummers maar ook nummers van hun nieuwste album ‘Hello Hurricane’. Jon maakte vaak (net als de rest van de band) veel contact met het publiek. Daarnaast was het publiek laaiend enthousiast. Jammer genoeg kwam er ook een einde aan dit concert.

Na anderhalf uur gingen de lichten weer aan en konden we weer blij naar huis. We hadden een band van formaat gezien die zeker goed gepast zou hebben op Flevo. Jammer genoeg komen ze daar niet naar toe. Volgende keer ga ik zeker te weten.

Setlist:
Needle
Mess of Me
Stars
Gravity
Gone
Your Love is a Song
Enough
Bullet
Life
Free
The Sound
Yet
On Fire
Awaking
Meant To Live

Hurricane
Only Hope
Dare